Một kỷ lục mới của Oriflame Việt Nam lại được xác lập!!! Chúc mừng Leaders MỞ DIAMOND NHANH NHẤT VIỆT NAM – chốt 6 chức…