À nhân chuyện báo chí kể việc Bà Vanga từng tiên đoán trúng phóc chiện Brexit

À nhân chuyện báo chí kể việc Bà Vanga từng tiên đoán trúng phóc chiện Brexit, bà nói: “Năm 2016 châu Âu gần như sẽ không có người sinh sống, châu Âu mà chúng ta biết sẽ không tồn tại khi cư dân bị loại bỏ một cách có hệ thống. Để lại lục địa gần như trống không…” Mình nhớ có lần hữu duyên gặp bả, cũng có hỏi đại khái Việt Nam quê con mai đây sẽ như thế nào!? Bả nhảy bổ khỏi ghế tế như tế sao kêu: “Bà lậy mài.. mài để cho bà làm ăn. Đoán thì bà đoán ngon, nhưng bà mà bắt đầu đoán cái nước uốn éo Ét xì của mày thì bà đéo ngậm được mồm lại nữa, 8 mấy rồi sức đéo đâu mà nói mãi. Thôi cho mài cái chong chóng mà chơi.”
PS: Buồn rũ rượi ra cửa còn nghe loang thoáng bả lầm bẩm: “Chốt nghị quyết của chúng mày thì đến thánh cũng đái mẹ ra quần… Nước mày còn trên cả thiên con mẹ nó đường rồi”
DM.. tập trường xuân công còn vui hơn